Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn belangrijk, maar vaak langdradig en lastig te lezen. Daarom hebben wij de algemene voorwaarden van onze juristen versimpeld uitgelegd.

De Algemene Voorwaarden zijn.

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: de partij die aan Magic Movers Haarlem een opdracht geeft;

- Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Magic Movers Haarlem.

- Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid

Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassingsverklaring der algemene voorwaarden van opdrachtnemer voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever en deze acceptatie door opdrachtnemer is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
3.2 In een offerte wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen, en/of belastingen opgelegd door de overheid, en exclusief andere kosten.
3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door
opdrachtnemer voor opdrachtgever.
3.4 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere
algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken. Slechts dan door opdrachtnemer worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze volledige
overeenstemming kan slechts blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.
3.5 Offertes zijn ten allen tijden 14 dagen na acceptatie geldig met dezelfde prijs als in de offerte getoond. Hierna zal de prijs in de offerte komen te vervallen.

Artikel 4: Contractduur

4.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.
5.4 Kostenloos annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor de verhuizing. Mocht de annulering binnen 48u van uitvoering zijn dan zijn wij genoodzaakt 50% annuleringskosten van de geaccepteerde offerte in rekening te brengen. Bij verplaatsing van uitvoerdatum zijn de annuleringskosten niet van toepassing tenzij deze uiteindelijk toch nog wordt geannuleerd.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht,
behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht
daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
6.2 Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht

7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen binnen 48 uur kosteloos worden geannuleerd.
7.2 Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 10
werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.
7.2a Niet goed geld terug garantie is alleen geldig bij aan kunnen tonen van nalatigheid en overmatig schade door Magicmovers, U heeft alleen recht op geld terug indien er geen juiste oplossing is gevonden voor het probleem dat zich voordoet en dit binnen de wettelijke normen voldoet.
7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Ingeval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is
opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Artikel 8: Betaling en incasso

8.1 De betaling dient contant of per pin te gebeuren direct aan het einde van de opdracht, tenzij anders afgesproken. Wij behouden ons het recht 10% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet contant betaalt.
8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur mag betaald worden, dan dient dit te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de factuur.
8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig
te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van te voren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van € 250,- per opdracht, indien de schade is veroorzaakt door opdrachtnemer.
9.7 De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van te voren anders overeengekomen in de opdracht).
9.8 Wij werken uitsluitend met vakkundige verhuizers van Magic Movers Haarlem. Indien andere dan bij opdrachtnemer medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
9.9 Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen (zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd). Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
9.10 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld.
9.11 Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.
9.12 Schade aan planten, aquariums en dieren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten(Indien anders in de opdracht overeengekomen).
9.13 Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.
9.14 Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Bij gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
9.15 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

Artikel 10: verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,- onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 11: Toepasselijk rechten forumkeuze

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.